Transformace oblasti Bohdalec - Slatiny, brownfield Strašnice

10. 6. 2021

Zpracovali jsme finální podobu urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice. Jedná se o klíčový dokument, na základě kterého byla zahájena transformace tohoto dnes velmi zaostalého území v novou, převážně obytnou čtvrť. Konečná podoba vznikala ve spolupráci naší městské části s autory studie, stejně jako s dotčenými vlastníky v území. A co je podstatné, studie již byla z našeho podnětu zapracována do nového Metropolitního územního plánu.

Skutečně tedy nejde o nějakou studii „do šuplíku“, ale o stěžejní dokument, který se již naplno uplatňuje v praxi. Své záměry studii postupně přizpůsobují jednotliví vlastníci v území, ať již jde o vlastníky veřejné (např. České dráhy, které projektují stavbu svých administrativních budov), tak soukromé (např. bytový komplex u Lidlu v Korytech a další projekty).

Za jednoznačný úspěch považujeme skutečnost, že konečná podoba dokumentu snížila kapacitu budoucí zástavby na přibližně 20 000 osob tak, aby v jejím důsledku nedošlo k přílišnému dopravnímu a jinému zatížení naší Desítky. Z pohledu obyvatel naší městské části jde o jednoznačný úspěch, který bude mít dopad na kvalitu jejich života. Rozvoj města a nová výstavba jsou totiž samozřejmě velmi důležité, avšak pouze za předpokladu, že jsou při něm dostatečně respektovány potřeby a zájmy obyvatel stávajících.

A proč je vlastně území Bohdalce a Slatin tak důležité? Jedná se o velmi rozsáhlou oblast ve vnitřní Praze, takže její transformací dojde k tolik potřebné konsolidaci města v jeho vnitřních hranicích, nikoliv k další nesmyslné výstavbě „na polích“ na periferiích Prahy. To je důležité např. i z pohledu provozu MHD, kdy právě obsluha městských periferií je extrémně neekonomická a neefektivní.

Řešené území je studií členěno na dva hlavní urbanistické celky Pod Bohdalcem a Nové Slatiny, které jsou situovány mezi dvěma významnými přestupními dopravními uzly - železničními zastávkami Eden a Zahradní město. Je to právě překonávání bariéry železničního koridoru, které je pro podstatnou část řešeného území typické. Děje se tak mosty, pěšími lávkami a podjezdy. To vše v podobě a s respektem ke všem skupinám obyvatel (od řidičů až po cyklisty a chodce), jak by mělo být samozřejmostí pro architekturu 21. století. 

Podstatné místo zde samozřejmě bude mít velkoryse dimenzovaná městská zeleň a na ní navázaná sportovně-rekreační vybavenost. Ta bude mít podobu od spíše neformálních prvků, přes doprovodný mobiliář až po hřiště a zařízení sportovních organizací. Stávající uzavřené sportovní areály budou navíc plnohodnotně začleněny do struktury prostupných veřejných prostranství a spolu s rozsáhlým novým vybavením, rovnoměrně rozmístěným v celém nově řešeném území, tak budou sportovní i odpočinkové aktivity pro veřejnost snadno dostupné.

Závěrem lze uvést, že je zcela zřejmé, že transformace celého území bude během na dlouhou trať. Podstatné však je, že jsme se schválením studie a jejím zapracováním do nového metropolitního plánu na tuto trať vydali a dali jí jasná pravidla, která garantují, že rozvoj území bude probíhat podle předem daných pravidel, s respektem k zájmům Desítky a všech jejích obyvatel.

Nedávné články

Čeká nás oprava ZŠ Nad Vodovodem

Objekt Základní školy Nad Vodovodem, jehož kapacita je 600 dětí, byl postaven roku 1963. Škola má krásný sportovní stadion s dvěma multifunkčními hřišti s umělým povrchem, altánem a venkovní učebnou. Přímo na areál školy navíc navazuje zeleň Malešického parku. Bohužel, ačkoliv zde byly v uplynulých letech provedeny některé opravy (např. vyměněny výplně oken, zatepleny střechy, […]

Celý článek
Revitalizace Makuchovy lávky

Revitalizace Makuchovy lávky, alias „Vršovické promenády“ je součástí mnohem většího záměru, a sice „Revitalizace toku Botiče“. Tento projekt, jehož cílem je udělat z Botiče a jeho okolí zcela nový prostor plný míst k odpočinku a volnočasovému vyžití, získal mimo jiné cenu veřejnosti v soutěži urbanistický projekt roku 2019, na což jsme patřičně hrdí. Detailní dokumentace k záměru revitalizace […]

Celý článek
Nové parkovací domy Jahodová a V Olšinách

V prvé řadě jsme (narozdíl od našich předchůdců) našli odvahu v součinnosti s Magistrátem hlavního města Prahy zřídit v etapách modré zóny na celém území Prahy 10. Místní tak až na výjimky nemají problém zaparkovat před domem, kde dříve stála ve velkém vozidla Středočechů a dalších, kteří dojížděli do centra s tím, že si auto […]

Celý článek
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram